Položky v košíku:  0

    žiadne záznamy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.mojelieky.sk
(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojelieky.sk je spoločnosť:
hc&ph s.r.o.
Záporožská 7, 851 04 Bratislava,
IČO:35927780, DIČ: 2021988386, IČ DPH: SK2021988386
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.:35430/B
Prevádzkovateľ verejnej lekárne: Lekáreň na korze, Záporožská 7, 851 01 Bratislava

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou hc&ph s.r.o. so sídlom Záporožská 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35927780, DIČ: 2021988386, IČ DPH: SK2021988386, Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., číslo účtu: 2625803048/1100, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.:35430/B

1.1 (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.mojelieky.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Kliknutím na linku „Detaily / objednať" Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení povinných údajov v objednávacom formulári kliknutím na „Potvrdzujem a záväzne objednávam" Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, keď Predávajúci overí pravosť objednávky Kupujúceho telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu objednavky@mojelieky.sk


Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru,

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru (CENA S DPH). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 EUR.

3.2 Cena za doručenie tovaru je definovaná pri objednaní a závisí od vybraného spôsobu dodania. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne.

3.3 Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak.

3.5 Faktúra a dodací list budú Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom alebo zaslané samostatne poštou.

3.6 Spôsoby doručenia a platby:
- Osobné vyzdvihnutie v lekárni / Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri pokladni.
- Poštou - na dobierku /Platba pri doručení zásielky.
- Doručenie poštou / Platba On-line kartou cez systém CardPay.

Detalný popis pre doručenie a platbu je na samostanej stránke.


Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje odoslať Kupujúcemu tovar v lehote, podľa dostupnosti tovaru na sklade (položka DOSTUPNOSŤ). Lehota na dodanie tovaru začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po pracovnom dni, v ktorom bola uzavretá zmluva. Dostupnosť tovaru je len informatívna, nie záväzná

4.2 V prípade uvedenom v ods. 3.3 Podmienok začína lehota na odoslanie tovaru plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha pripísaná na účet Predávajúceho.

4.3 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať, či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi. Kuriér spíše s Kupujúcim zápis o škode. Po obdŕžaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.


Článok 5

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list (ak bol dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný tovar poistiť a uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepraviť.

5.5 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu.

5.7 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.


Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.2 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť cenu (zálohu) zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

6.3 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.


Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

7.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

7.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.


Bratislava, dňa 25.05.2016


  

Partneri